Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
 5. คัดเลือกผู้ค้า

 

 

   

 

 

 

ภาพรวมขั้นตอนคัดเลือกผู้ค้า

 

 • เป็นขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ประสานงานเพื่อติดต่อให้ผู้ค้าเข้ามารับฟังคำชี้แจงจนถึงการพิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนด้านราคาที่ทางผู้ค้าใช้ประกอบการเสนอราคา

 • ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาท/หน้าที่ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย
  - ผู้ใช้งานของแต่ละบริษัทในกลุ่ม ปตท.(User)
  - ส่วนนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์ (จก.จบญ.)
  - คณะทำงาน
  - บริษัทผู้ค้า (Supplier)

 • ทาง จก. จบญ. จะเป็นตัวกลางในการประสานงานในส่วนต่าง ๆ ของขั้นตอนนี้ ทั้งการจัดเตรียมเอกสาร การติดต่อประสานงานกับผู้ค้า, ทำการชี้แจงผู้ค้า, รับซอง, การวิเคราะห์หาผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตลอดจนการเจรจาต่อรองกับผู้ค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

 • ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้คือ ผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคา