Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
 4. การประเมินผู้ค้า (Pre-Qualification: PQ)

 

 

 

 

 

ภาพรวมขั้นตอนการประเมินผู้ค้า

ขั้นตอนการประเมินผู้ค้าเริ่มตั้งแต่การร่วมกันกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผู้ค้า ติดต่อประสานงานผู้ค้า ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในการประเมิน เช่น เอกสารประกอบการประเมินผู้ค้า (Questionnaire) แบบฟอร์มการประเมิน (PQ Form) เป็นต้น

  • ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาท/หน้าที่ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย
    - ผู้ใช้งานของแต่ละบริษัทในกลุ่ม ปตท.(User)
    - ส่วนนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์ (จก.จบญ.)
    - คณะทำงาน
    - บริษัทผู้ค้า (Supplier)

  • ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้ คือ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการประเมิน และสามารถเข้าร่วมการประกวดราคาสำหรับการจัดหาของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้