Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
 
 
PTT GROUP Internet Site > หน้าหลัก > บริษัทในกลุ่ม ปตท.
รู้จักพีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2006 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของ กลุ่มบริษัท ปตท. ด้วยบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเยี่ยม"


พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า ด้วยบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ


พันธกิจ

"นำเสนอโซลูชั่นส์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุด ตามความต้องการของลูกค้าเสมือนหุ้นส่วนธุรกิจ"


สิ่งสำคัญยิ่งของ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ คือการให้บริการแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. และผลักดันสู่การเป็นองค์กรชั้นเลิศ เราจะเป็นแรงสนับสนุนให้การปฎิบัติงานของกลุ่มลุล่วงไปสู่อนาคตที่แข็งแกร่ง และเป็นผู้นำในตลาดแห่งการแข่งขัน


บริการ
  • Unified Communications
  • Cloud Services
  • Data Center
  • Application Design & Development
  • Application Management
  • Customer Service
  • Training Service
  • Event Organize