Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
09 ม.ค. 2556

          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) และกลุ่ม ปตท จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “งานประชุมสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพ: InnoBioPlast 2013” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมไปถึงมุมมองทางด้านการตลาดและการลงทุนของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก พร้อมนำไปสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ภายใต้คำกล่าวที่ว่า Think Bioplastics Think Thailand

           รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ กล่าวว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ของประเทศไทย โดย สนช. จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการกำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนที่นำทางแห่งชาติ “การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ” ระยะที่ 1 และ 2 (พ.ศ. 2551-2558)”

           “ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานใน 4 กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์ 1 การสร้างความพร้อมด้านวัตถุดิบ เป็นการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังไม่ต่ำกว่า 5 ตันต่อไร่ กลยุทธ์ 2 การเร่งรัดและสร้างเทคโนโลยี สนับสนุนทุนวิจัย 100 ล้านบาท (80 โครงการ) กลยุทธ์ 3 การสร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ตลอดจนผลักดันผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพออกสู่ตลาด โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจำนวน 37 โครงการ (วงเงิน 25 ล้านบาท) และกลยุทธ์ 4 การสร้างโครงการสร้างพื้นฐาน เพื่อผลักดันให้เกิดศูนย์ทดสอบสมบัติการสลายตัวได้และแตกสลายทางชีวภาพได้ รวมถึงการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และมาตรการส่งเสริมเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความความพร้อมด้านศักยภาพที่จะเป็นผู้นำด้านพลาสติกชีวภาพในภูมิภาค” รศ.ดร.วีระพงษ์ สรุป

           นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กล่าวว่า “InnoBioPlast 2013 นี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ “งานประชุมสัมมนานานาชาติ” ที่ครอบคลุมภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในระดับโลก ทั้งความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ในธุรกิจพลาสติกชีวภาพ แนวโน้ม ปัญหาทางการตลาด และการลงทุน รวมถึง การเสวนาของตัวแทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ทั้งนี้ มีวิทยากรชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น ประมาณ 40 ท่าน ซึ่งคาดว่าจะมีนักธุรกิจนักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลาสติก ประมาณกว่า 400 ราย จาก 20 ประเทศทั่วโลกสนใจเข้าร่วมประชุมและสัมมนา”

           สำหรับส่วน “นิทรรศการ” ประกอบด้วยการจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพของบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 29 บริษัท เช่น รถต้นแบบที่มีโครงสร้างเป็นพลาสติก Green-ABS ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ปตท. ชุดกิโมโน และเลนส์คลอบนาฬิกาของวิทยุจากประเทศญี่ปุ่น ฐานหลอดไฟพลาสติกชีวภาพจากประเทศเกาหลีใต้ และคีย์บอร์ดจากเยอรมนี ฯลฯ และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับบัตรและหน่วยความจำแบบพกพาที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ฝีมือคนไทย โดย สนช. หวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นอีกทางหนึ่งในการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิจัย ผู้สนใจมองและเล็งเห็นความสำคัญของประเทศไทยในฐานะประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบและมีนโยบายส่งเสริมที่เอื้อต่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในอนาคต”

           ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย กล่าวว่า “สำหรับส่วนของสมาคมฯ จะเน้นการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ เป็นการส่งเสริมด้านการตลาด สร้างความเชื่อถือในมาตรฐานให้กับสินค้า รวมถึงการจัดสัมมนาให้เกิดการพบปะระหว่างนักวิจัย และบริษัท เพื่อให้เกิดการพัฒนาการวิจัยได้ตรงกับความต้องการของผู้ผลิตรวมถึงผู้บริโภค สร้างแนวทาง และโอกาสจากความได้เปรียบของประเทศที่มีแหล่งวัตถุดิบ รวมถึงเทคโนโลยีในส่วนของปลายน้ำแล้ว เพื่อประเทศไทยจะสามารถเป็นศูนย์กลางผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพในระดับเอเชียได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สมาคมฯ คาดหวังว่าจะทำให้เกิดการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการวิจัยและการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพรวมทั้เป็นการสร้างตระหนักถึงความสำคัญของพลาสติกชีวภาพแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเรามีผู้ผลิต และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ มีการทำงานวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางด้านพลาสติกชีวภาพแห่งภูมิภาค”

           นายชวลิต ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและบริหารบริษัทในเครือ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่ม ปตท. มีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับงาน InnoBioplast 2013 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านทุนดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ การจัดหาเชิญวิทยากร พร้อมร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งจะเป็นการนำเสนอการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม และการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านค่าย ซึ่งก็คือ “Eco Industrial Park” บนหลักการของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นถ้วยกระดาษเคลือบ PBS ที่ย่อยสลายได้ 100% อย่าง Amazon Bio Cup ที่จะมีการใช้ในทุกสาขาของร้านคาฟ่อเมซอนแล้วในปีนี้ ชุดโต๊ะเก้าอี้ wood composite ที่เป็นส่วนผสมของชิ้นไม้สับ (woodchip) กับพลาสติกอย่างลงตัว ลดการใช้วัสดุในการผลิตและให้ความรู้สึกเสมือนผลิตภัณฑ์จากไม้จริง และรถยนต์ต้นแบบที่มีโครงสร้างเป็นพลาสติก Green ABS”

           นายชวลิตยังเน้นย้ำเพิ่มเติมว่า “ด้วยการดำเนินงานมากว่า 34 ปี กลุ่ม ปตท. มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นหัวหอกผลักดันให้นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยฐานการผลิตเม็ดพลาสติกอย่างครบวงจรและมีเครือข่ายการตลาดของเม็ดพลาสติกครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ โดยพลาสติกชีวภาพ เป็นหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิ ที่บรรจุอยู่ใน Green Roadmap ที่มีเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์ และการเป็นมิตรต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยเป็น Low Carbon Society และเพื่อการก้าวกระโดดในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอย่างเช่น บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล (ประเทศญี่ปุ่น) ลงทุนผลิตพลาสติก PBS จากน้ำตาล และบริษัท เนเจอร์เวิร์คส์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) สร้างโรงงานผลิตพลาสติก PLA ในประเทศไทยเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Bio-hub ของเอเชีย”​

 

ที่มา : www.pttplc.com