Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
15 ม.ค. 2556

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานตัวแทน บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด และบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดย ปตท. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมีรายใหญ่ในเอเชีย และการเปิดสำนักงานแห่งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท. ในการให้บริการด้านพลังงานและปิโตรเคมีแก่ภูมิภาคฯ และแสดงถึงศักยภาพของกลุ่ม ปตท. ที่พร้อมรองรับการขยายธุรกิจสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

 

ที่มา : www.pttplc.com