Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
09 พ.ค. 2556
      คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 13หรือ Money Expo 2013  พร้อมด้วย คุณสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารระดับสูงในกลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีเปิดบูธ กลุ่มบริษัท ปตท. ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด สีสันแห่งเงินตรา Money Carnival ” ภายในงาน กลุ่ม ปตท. ได้นำเสนอภาพรวมการประกอบธุรกิจ  ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต  รวมถึงการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี