Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
PTT GROUP Internet Site > หน้าหลัก > วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
VISION / MISSION / VALUE

 พันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของ ปตท. ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) นั้มมากกว่า เพียงแค่การสร้างผลงานและผลกำไร แฉกเช่นองค์กรธุรกิจ ทั่วไป หากแต่เราจำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญด้วยเราต้องทำหน้าที่ใน การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่าย พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการใช้พลังงานและรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไว้อย่างมีดุลยภาพ เพื่อโลกในวันนี้และโลกในอนาคตเพราะเราเชื่อว่า เมื่อเรามีความมั่นคงทางพลังงานได้อย่างยั่งยืน ก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนได้เช่นเดียวกันในฐานะองค์กรพลังงานของชาติ เราจึงต้องสร้างรายได้ของแผ่นดินให้มากขึ้น พอๆ กับการสร้างรอยยิ้มให้แก่คนในสังคมไทย ให้ได้อยู่ดีมีสุขบนโลกที่สวยงามนี้อย่างยั่ง

 
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
   
ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผล ตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโต ต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน
   
เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจ ที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน
         
 
สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพใน ระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาเป็นธรรม
   
ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และความ ร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
   
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงาน ระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจใน คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียม บริษัทชั้นนำ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร