ณ วันที่ 27.02.21 07:58
บาท/ลิตร
33.46
25.78
26.05
24.54
20.54
26.99
31.44
บาท/กิโลกรัม
13.46